مبحث ویژگی عنصر کربن

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان مبحث ویژگی عنصر کربن وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
مبحث ویژگی عنصر کربن|50678097|iau

حجم فایل : 590.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 6
بنام خدا زیست و آزمایشگاه دوم دبیرستان
نکات:
1- تقریباً همه مولکول های ساخته شده در سلول کربن دارند.
2- بعد از آب مولکولهای کربن دار بیشترین ترکیب بدن را تشکیل می دهند.
ویژگی عنصر کربن به ایجاد گوناگونی مولکولهای زیستی کمک کرده است چرا؟
1- با ها و عناصر دیگر حداکثر 4 پیوند می تواند بدهد 4 وجهی تعداد :
خطی و شاخه ای تعداد منومرهای – تعداد ترکیب قرارگیری متفاوت آنها
خطی و حلقوی درشت مولکول های متفاوت (پروتئین ها ، ) تعاریف:
1- مواد آلی : مواد کربن داری که در سلول ساخته می شود.
2- هیدروکربن: ترکیباتی که در ساختار خود فقط کربن و هیدروژن دارند.
3- اسکلت کربنی: زنجیره کربنی مولکول های آلی اسکلت کربنی خوانده می شود.
4- درشت مولکول : به مولکول های زیستی بزرگ می گویند.
5-پلی مر: درشت مولکول هایی که از واحدهای کم و بیش یکسان ساخته شده اند.
6- منومر: به واحدهای سازنده (مولکول های کوچک مشابه) پلی مر گویند.
پایان...