دانلود رایگان تحقیق آزمايشگاه شيمی معدنی(1)

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان دانلود رایگان تحقیق آزمايشگاه شيمی معدنی(1) وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
دانلود رایگان تحقیق آزمايشگاه شيمی معدنی(1)|50541764|iau

B(OH)3 + H2O B(OH)4- + H+<br> B(OH)4- در غلظتهای کمتر از M 025/0 فقط به صورت نمونه های يک هسته ای B(OH)3 وB(OH)4- وجود دارند ولی در غلظتهای بالاتر قدرت اسيدی افزايش می يابد و اندازه گيری pH مويد تشکيل نمونه های بسپار مانند است. <br>3 B(OH)3 B3O3(OH)4- + H+ + 2H2O pk=84/6<br>*<br>درمحلولهای مختلف اسيد بوريک وبوراتها بسپارهايی مانندB3O3(OH)4- را طبق معادله زير می دهند. <br><br><br>شکل2- تريمر اسيد بوريک<br> به نظر می رسد که بسپار اصلی حلقوی باشد و وجود چنين حلقه هايی در بوراتهای متبلور مانند 2B2O3 و Cs2O محرز است. <br>2 B(OH)3 + B(OH)4- B3O3(OH)4- + 3H2O pk=110<br>*<br> از تعادل سريعی که بين اسيد بوريک نشاندار شده با 18O و بوراتها انجام می شود، می توان نتيجه گرفت که در محلول تعادل به سرعت روی می دهد. اين ترکيبها با پلی اولها مانند گليسرول و α - هيدروکسی کربوکسيليک اسيدها کمپلکس هايی به نسبت 1:1 تشکيل داده ، قدرت اسيدی اسيد بوريک افزايش يافته واندازه گيری مستقيم آن با سود امکان پذير می شود. <br><br><br>شکل3- کمپلکس اسيد بوريک با يک گليسرول<br>*<br>H3BO3 HBO2 B2O3 <br>گرما <br>H2O<br>اسيد ارتوبوريک <br>اسيد متابوريک <br>گرما<br>اکسيد بور <br>وسايل مورد نياز<br>مواد مورد نياز <br>قيف بوخنر<br>لوله آزمايش<br>کاغذ صافی<br>نوار کاغذ يونيورسال<br>اسپاتول<br>ميله چينی يا شيشه ای<br>بشر250 ميلی ليتری<br>کريستاليزور<br>بوراکس<br>اسيد کلريدريک 25%<br>اسيد سولفوريک غليظ<br>پودر منيزيم يا نوار منيزيم<br>معرف تورنسل<br>محلول نيترات نقره<br>متيل الکل<br>محلول سولفات مس<br>محلول سولفات آلومينيم <br>در اثر گرما اسيد بوريک به صورت زير تجزيه می گردد<br>*<br>1) 12 گرم بوراکس را در ml25 آب مقطر گرم حل کرده و محلول حاصل را با اسيد کلريدريک 25% خنثی کنيد. محلول را به آرامی سرد کرده و جسم بلورين حاصل را با استفاده از قيف بوخنر صاف کنيد. اسيد بوريک را بروی کاغذ صافی خشک کنيد و محلول زيرين را جهت گرفتن مابقی اسيد، تغليظ نمائيد. <br>....