گزارش کارآموزی ngl ا(۷۶صفحه Word)

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان گزارش کارآموزی ngl ا(۷۶صفحه Word) وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
گزارش کارآموزی ngl ا(۷۶صفحه Word)|50104493|iau

قسمتی از گزارش کارآموزی ngl


.... مخزن ذخيره آب آتش نشاني 12851- TK :


آب آتش نشاني مجتمع پالايشگاهي گازوگاز مايع 1200 توسط خط لوله ”3 از خط لوله آبرساني خيرآباد درمخزن 12851- TK ذخيره مي گردد .


مخزن ذخيره آب آتش نشاني داراي ظرفيت خالص 5574 مترمكعب مي باشد ، فشارسيستم آب اتش نشاني متناوباً توسط 5 دستگاه پمپ تأمين مي گردد ، آب خروجي ازمخزن آب آتش نشاني ازطريق خط لوله ”16 وارد هدر ورودي پمپها مي گردد .گزارش کارآموزی ngl


درشرايط عادي فشارآب درسيستم آب آتش نشاني توسط يكي ازپمپهاي A/B 12853- P بعنوان پمپ اصلي( ظرفيت هركدام 5/16 مترمكعب درساعت ) درحدود 6 بارثابت نگه داشته مي شود . ودرصورت افت فشارخط لوله آتش نشاني سوئيچ فشارB04-850-PSL باعث راه اندازي پمپ كمكي مي گردد . گزارش کارآموزی ngl درصورتيكه فشارخط لوله مناسب باشد سوئيچ A04-850- PSH باعث خاموش گرديدن پمپ كمكي خواهد شد . شيركنترل فشارPV-850-03 روي خط لوله ”12 آب خروجي پمپهاي آب آتش نشاني قرارداردومازاد فشار آب رابه مخزن آب آتش نشاني برمي گرداند . همچنين روي اين خط لوله شيرايمني PSV-850-06 قراردارد كه مازاد فشارخط را به جوي آب تخليه مي نمايد . گزارش کارآموزی ngl الكتروپمپهاي A/B 12851- P به عنوان پمپهاي اضطراري جهت تأمين فشاربيشتر سيستم آب آتش نشاني درمواقع پايين آمدن فشار خط آب آتش نشاني توسط سوئيچهاي فشارA/B02-850PSL- وارد مدارعمليات گرديده وفشاري درحدود 10 بارايجاد مي نمايند . درصورت مناسب گرديدن فشارخط لوله آتش نشاني پمپهـاي اصلي وكمـكي توسـط سوئيچـهاي B01-850-PSH و گزارش کارآموزی ngl


A01-850-PSH ازمدارعمليات خارج مي گردند . شيرهاي ايمني PSV-850-01/02/03/04/05 روي مسيرآب خروجي پمپهاي اصلي وكمكي آب آتش نشاني قراردارند ومازاد فشارآب خروجي اين پمپها به مخزن ذخيره آب آتش نشاني برگردانده مي شود . گزارش کارآموزی ngl


درسيستم آب آتش نشاني ازيكدستگاه پمپ ديزلي (12852-‌‌‌‌P ) به ظرفيت 968 مترمكعب درساعت درمواقع ضروري جهت تأمين فشارآب سيستم تا حدود 10 باراستفاده مي گردد . گزارش کارآموزی ngl


آب آتش نشاني پس ازخروج ازپمپها وارد هدر ”12 توزيع آب آتش نشاني مي گردد .


MACK UP WATER مجموعه توليد آب غيرمعدني 12811- PK ازمخزن آب آتش نشاني ازطريق خط لوله ”3 توسط پمپهاي اصلي وكمكي A/B 12854- P تأمين مي گردد . گزارش کارآموزی ngl


پمپهاي A/B 12854- P با دريافت سيگنال ازسوئيچ سطح آب مخزن ذخيره آب غيرمعدني 12811- TK، كمبود آب مجموعه توليد آب غيرمعدني راجبران مي نمايد . گزارش کارآموزی ngl


سوخت مورد نيازپمپ ديزلي آتش نشاني ازمخزن ذخيره گازوئيل واقع درمجموعه آب آتش نشاني تأمين مي گردد .


گودال خنثي سازي ضايعات شيميائي( NEUTRALIZATION SUMP 12811- S )


ضايعات شيميائي تخليه شده جهت خنثي سازي خواص شيميائي ازنقاط زيروارد گودال خنثي سازي 12811- S به ابعاد( METER5 /2×3×3=L/W/H مي گردد. گزارش کارآموزی ngl


1. ضايعات شيميائي آزمايشگاه ازطريق خط لوله3اينچ


2- ضايعات اسيدسولفوريك و CAUSTIC SOLUTION مجموعه توليد آب غيرمعدني ازطريق خطوط لوله 1اينچ . ضايعات توسط خطوط لوله2اينچ درگودال جمع آوري گرديده وآب ( PLANT WATER ) توسط خط لوله2/1اينچ به منظوررقيق سازي مواد شيميائي به اين گودال اضافه مي شودوهمزمان نيز هوا ( PLANT AIR ) ازقسمت كف گودال ازطريق خط لوله ”4/3 توسط افشانكهائي به مايعات درون گودال تزريق ميگردد. گزارش کارآموزی ngl مايعات جمع آوري شده درگودال توسط پمپهاي اصلي وكمكي A/B 12813 P-با دريافت سيگنال ازسوئيچ سطح مايع به هدر OILY WATER تخليه مي شود .


سيستم تزريق محلول ضدكف آمين 12201-PK وفيلتراسيون آمين12202-PK


مجموعه تزريق محلول ضدكف(ANTI FOAM PAKAGE) شامل ادوات زير مي باشد:


1. مخزن ذخيره محلول ضدكف( 12201-V)


2. مخلوط كننده (MIXER)‌12201- ME


3. الكتروپمپهاي A/B 12201-P


محلول ضدكف توسط الكتروپمپهاي اصلي وكمي A/B 12201-P به طورمداوم ازطريق دوانشعاب “1 به دونقطه زيرتزريق مي گردد. گزارش کارآموزی ngl


1. جريان RICH AMIN (آمين غني ازگازهاي اسيدي) ورودي به برج احياء‌آمين


2. جريان LEAN AMIN (آمين تصفيه شده) ورودي به برج تماس آمين/ گاز


مخزن‌ذخيره‌محلول ضدكف 12201-V مجهزبه يك دستگاه مخلوط كننده MIXER‌12201-ME و مبدل حرارتي درون مخزن بوده وبخار آب ازطريق خط لوله“2 دائماً درون اين مبدل جريان دارد. گزارش کارآموزی ngl


بطورمعمول 10 الي20 درصدجريان آمين ورودي به خنك كننده آمين تصفيه شده 12201-A پس ازخروج ازپمپهاي A/B 12201-P تحت كنترل جريان توسط 24-202-FV وازطريق خط لوله “3 وارد فيلترهاي آمين گرديده وذرات معلق همراه توسط فيلترها جذب گرديده وازطريق خط لوله “4 به مخزن ذخيره آمين 2/1-12201-TK برگشت داده مي شود. گزارش کارآموزی ngl


مجموعه فيلترهاي آمين شامل مخازن كربن فعال شده جهت جذب آمين هاي خنثي (فاقد خاصيت جذب گازهاي اسيدي) ودوعدد فيلتر جهت جذب ذرات جامد همراه آمين مي باشد. گزارش کارآموزی ngl مخزن كربن فعال شده متناوباً توسط بخارآب احياء مي گردد.


اختلاف فشارورودي وخروجي فيلترهاي آمين توسط كنترل كننده اختلاف فشاركنترل گرديده ودرصورت بالابودن اختلاف فشارفيلترها توسط آب ورودي ازهدر“4 آب غيرمعدني شستشو داده مي شود. گزارش کارآموزی ngl فيلترهاي آمين ومخزن كربن فعال شده مجموعاً داراي 6 عدد شيرايمني بوده كه باافزايش فشار،آمين را ازطريق خط لوله “2 به هدرتخليه آمين وارد مي كنند. آمين هاي تخليه شده ازقسمت پائين فيلترها توسط خط لوله “2 به هدرتخليه وارد مي گردد. گزارش کارآموزی ngl


آمين هاي تخليه شده درهدرتخليه وارد مخزن جمع آوري آمين (AMIN SUMP DRUM) 12206-V‌گرديده وپس ازافزايش سطح آمين دراين مخزن، الكترو پمپ12204-P‌ بادريافت سيگنال ازسوئيچ سطح 26-202-LSH آمين را ازطريق خط لوله “2 به مجموعه فيلتراسيون آمين تخليه مي نمايد. گزارش کارآموزی nglمجموعه منطقه مشعل FLARE STACK PACKAGE 12654-PK


گازهاي تخليه شده توسط شيرهاي ايمني وشيرهاي كنترل فشار درسطح مجتمع پالايشگاهي 1200 به دودسته تقسيم مي شود.


1. گازهاي اسيدي ...... گزارش کارآموزی ngl


لطفا برای خرید و دانلود به انتهای صفحه مراجعه نمایید.


جهت پشتیبانی


و جهت طرح سوال، پیشنهاد یا انتقاد


می توانید از قسمت تماس باما،


پیام خود را برای ما ارسال نمایید.


در اولین فرصت، پاسخگوی شما دوست عزیز خواهیم بود.


بهترین ها حق شماست.

عنوان: گزارش کارآموزی ngl


صفحات: ۷۶ صفحه


فرمت: word


شامل: مقدمه،توضیحات، سوالات مطرح شده، داده ها، فرمول های مربوط به هر قسمت می باشد.


هزینه دانلود: انتهای صفحه


-------------------

مطالب دیگر:
📎جزوه ریاضی پیش دانشگاهی با موضوع نظریه اعداد📎نمونه سوالات ریاضی پیش دانشگاهی📎پروپوزال رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات📎مجموعه سوالات احتمالی امتحان نهایی دروس پیش دانشگاهی📎تحقیق سياست هاي آموزشي کشور فرانسه📎جزوه درس ریاضی پیش دانشگاهی با موضوع مقاطع مخروطی📎تحقیق آموزش بزرگسالان درنظام آموزشی سوئد📎جزوه ریاضی پیش دانشگاهی با موضوع هندسه تحلیلی📎نمونه سوال هندسه 2 كلاسهاي سوم رياضي📎جزوه درس ریاضی پیش با موضوع هندسه تحلیلی📎جزوه درس عربی پیش دانشگاهی📎تحقیق تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسي دانش آموزان📎جزوه درس ریاضی پیش دانشگاهی موضوع مقاطع مخروطی📎نمونه سوال درس عربی پیش دانشگاهی📎تحقیق انواع روش تدریس و آموزش دوران ابتدایی📎جزوه درس ریاضی موضوع نظریه اعداد📎تحقیق آموزش و پرورش از دیدگاه های مختلف📎تحقیق اهداف سياسي آمريكا در منطقه خليج فارس بعد از 11سپتامبر📎تحقیق ايران يكي از منابع مالي جهاد اسلامي📎تحقیق بحران دولت سالاري صنعتي و فروپاشي اتحاد شوروي📎تحقیق اعدام صدام و تاثیر آن در جهان📎تحقیق آفات انفعال در جنبش دانشجویی📎تحقیق اوپك و منافع ملي📎تحقیق دولت الكترونيك📎تحقیق سازمان اپك APEC