افزایش سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان افزایش سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
افزایش سلامتی جسمانی و روانی دانش آموزان|31015804|iau

تحقيق
متشکل از 19 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
ـ كليد واژه ها :
پيشرفت تحصيلي، رغبت، هدايت تحصيلي ، سلامت جسمانی , سلامت روانی , دانش آموز
ـ مقدمه :
يكي از برنامه هاي راهنمايي و مشاوره در مدرسه، هدايت تحصيلي است. هدايت تحصيلي يك جريان منظم است، كه هدف خاصي را دنبال مي كند و ابتدا و انتهاي مشخصي ندارد. از طريق هدايت تحصيلي به فرد كمك مي شود تا خود را بشناسد، با خصوصيات رشته هاي مختلف و نيازهاي جامعه آشنا گردد، رشته مناسبي را انتخاب كند و بطور موفقيت آميزي در آن رشته تحصيل كند. هدايت تحصيلي از دوره ابتدايي مي تواند پي ريزي گردد، در دوره راهنمايي و دبيرستان استعدادهاي دانش آموز كشف و رشته هاي مختلف تحصيلي شناخته شود تا در نهايت دانش آموز، رشته متناسب با علاقه و استعداد خود را انتخاب كند. راهنمايي شغلي هم هر چند از دوره ابتدايي پي ريزي مي گردد، اما رسماً در پي هدايت تحصيلي ادامه پيدا مي كند.
ـ بيان مسئله :
پژوهش حاضر قصد بررسي برنامه هدايت تحصيلي را دارد. ارزشيابي و بررسي هر برنامه اي يكي از اركان لازم براي رشد آن برنامه است. مسئله كلي اين است كه آيا برنامه هدايت تحصيلي موفق بوده است يا نه؟ و آيا به هدف نهايي خود كه همان كمك به دانش آموز براي انتخاب بهينه رشته تحصيلي است، رسيده است يا نه؟
ـ اهداف :
هدف اصلي تحقيق حاضرمشخص كردن رابطه پيشرفت تحصيلي با هدايت تحصيلي است. از جمله اهداف فرعي تحقيق ، بررسي هدايت تحصيلي و تبيين اثر بخشي فعاليتهاي مشاوره ، تجزيه هدايت تحصيلي به بخشهاي مختلف و تعيين متغيرهاي مختلف مي باشد


ـ فرضيه هاي تحقيق:
هدايت تحصيلي با پيشرفت تحصيلي رابطه دارد ـ بين نمرات راهنمايي مرتبط با رشته انتخابي و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد ـ بين نمرات دبيرستان مرتبط با رشته انتخابي و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد ـ بين امتياز نمرات در رشته انتخابي و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد ـ بين امتياز مشاوره اي در رشته انتخابي و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد.

ـ جامعه و نمونه :
جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش عبارتست از دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبيرستان در سطح اداره كل آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران . از اين تعداد 500 نفر آزمودني با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شده اند.


ـ ابزار گرد آوري داده ها :
فرم شماره يك هدايت تحصيلي به اضافه كارنامه تحصيلي ترم سوم دانش آموزان، ابزار اصلي تحقيق حاضر بوده اند.
ـ روش تجزيه و تحليل اطلاعات :
جهت تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي توصيفي، فراواني، درصد، ميانگين و واريانس نمرات مختلف و در بخش استنباطي از روش رگرسيون و تحليل واريانس بهره گرفته شده است.