پروپوزال تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پروپوزال تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
پروپوزال تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی|31014685|iau

پروپوزال تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی
دارای 38 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

تعداد صفحه: 38صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و...

پروپوزال مدیریت صنعتی- گرایش مالی

عنوان
تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقدمه
اقتصاد مقاومتي يك نظام اقتصادی است که هماهنگ با سیاستهای کلان سیاسي و امنیتي نظام اسلامی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخريبي شكل می گیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی تحريم ها و توطئه های گوناگون اقتصادی نظام استكبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد و روند رو به رشد همه جانبه خود را در ابعاد ملي، منطقه ای و جهاني حفظ کند و به گفته رهبر معظم انقالب اقتصاد مقاومتي تنها راه ادامه روند پیشرفت کشور است(طالبی پور، 1392). در برابر صف دشمني هاي ناجوانمردانه عليه كشور و نظام همه بايد روحيه مقاومت جانانـه داشـته باشـند و وحـدت سياسي بين قواي مجريه ،مقننه و قضائيه مي تواند مهمترين راهبرد اساسي در برابر هرگونه تحـريم هـا و تهديـدات خارجي باشد و در نهايت بين مسئولين به سطوح پايين تر جامعه رسوخ پيدا كرده و موجبـات سـربلندي كشـور در برابر مشكلات را فراهم خواهد ساخت(جعفری و آهنگری، 1391).در این راستا برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در سازمان نیاز به یک برنامه ریزی استراتژیک و انتقال آن به سایر کارکنان می باشد.
در دنیای رقابتی امروز، خلق و پیاده سازی استراتژی های جدید و مبتکرانه، برای بهره گیری از فرصتها، سخت و دشوار به نظر می رسد. به طور قطع، می توان گفت که هر استراتژی ای برای تمامی سازمانها مناسب نیست. اگر استراتژی ای برای یک سازمان مطلوب و مؤثر باشد، لزوماً در دیگر سازمانها مفید نخواهد بود(میرزایی چابکی، 1389: به نقل از مهرمنش و همکاران، 1391). با توجه به تغییرات و دگرگونی¬های محیط و اثر آن بر سازمان¬ها، مدیریت استراتژیک را به نظم درآوردن فعالیت¬های سازمان با اعتنا به تغییرات محیط بیرونی آن تعریف کرده¬اند، به طوری که اهداف سازمان مورد نقد و بررسی دائمی قرار گیرد تا از این طریق زمینه موفقیت مؤسسه فراهم شود. علاوه بر این تعریف، مدیریت استراتژیک را فرآیند تصمیم-گیری دانسته¬اند که جهت فعالیت¬های بلند¬مدت سازمان و همچنین اجرای آن تصمیم¬ها را تعیین می‌کند. با توجه به این دو تعریف باید گفت که: مدیریت استراتژیک فرایندی است که به وسیله آن، مدیران جهت فعالیت¬های بلند¬مدت سازمان را تعیین، اهداف عملیاتی ویژه¬ای را مشخص و استراتژی¬های نیل به این اهداف را با توجه به شرایط داخلی و خارجی طراحی و برنامه¬های عملی برای اجرای استراتژی¬ها را انتخاب می¬کنند. استراتژیست¬ها و مدیران به عوامل محیطی و درونی و اثرات آنها بر نقاط قوت و ضعف سازمان و نیز آثار تهدیدها و فرصت¬ها در تدوین استراتژی¬ها توجه دارند و این تجزیه و تحلیل استراتژیک به صورت مداوم در جریان فعالیت سازمان صورت می¬گیرد و به طور مرتب اهداف، راهکارهای اجرایی و برنامه¬های سازمان با توجه به وضعیت ما و موقعیت¬های جدید تغییر می یابد تا سازمان با توجه به وضعیت‌های جدید آماده باشد. از این رو مدیریت استراتژیک را فرایندی پویا دانسته¬اند (خاشعی، 1390، 61-62: به نقل از فرهنگي و دانايي، 1392، 52). در تعریفی دیگر، مدیریت استراتژیک را هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه‌اي چندگانه دانسته¬¬اند كه سازمان را قادر مي‌سازد به هدف‌هاي بلندمدت خود دست يابد (دیوید ، 1997).