تحقیق آماده با موضوع پرورش میوه گیاه کیوی 30 صفحه فایل ورد word

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان تحقیق آماده با موضوع پرورش میوه گیاه کیوی 30 صفحه فایل ورد word وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
تحقیق آماده با موضوع پرورش میوه گیاه کیوی 30 صفحه فایل ورد word|30018871|iau

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 30مقدمه2تركيبات مختلف در مبوه كيوي( گرم در صد گرم)3گياهشناسی كيوي:4شرايط آب وهوايي:5تاريخچه و اهميت اقتصادي محصول كيوي5سابقه كشت كيوي در جهان6سابقه كشت كيوي در ايران :7اهميت اقتصادي باغات كيوي8وضعيت توليد محصول كيوي در ايران :9مناطق مستعد كشت در كشور :9پراكنش و سطح زيركشت، توليد و عملكرد محصول كيوي :10سطح زيركشت،ميزان توليد وعملكرد محصول كيوي درسال زراعي138710سيماي كلي باغات كيوي11درجه بندي فني باغات كيوي11پايه هاي درخت كيوي :11ارقام كيوي فروت موجود :12ارقام نر12ارقام ماده :13نظامهاي بهرهبرداري رايج باغات ميوه كيوي:15سطوح مكانيزاسيون باغات ميوه كيوي:16وضعيت تغذيه باغات كيوي16ميزان جذب ساليانه عناصر در يك باغ كيوي با توليد 25 تن درهكتار17آبياري و روشهاي مرسوم آن :19مقدار آب خالص مورد نياز و نياز خالص آب آبياري(بدون احتساب راندمان ) در مناطق عمده كشت كيوي در ايران20آفات، بيماريها و علفهاي هرز :21عمده ترين آفات و بيماريهاي شايع درباغات كيوي ايران عبارتند از :22برداشت محصول كيوي :22مسائل بعد از برداشت23شستشو و ضدعفوني :23درجه بندي و بسته بندي24حمل ونقل ميوه24وضعيت نگهداري محصول كيوي25عواملي مؤثر در عمر انباري ميوه كيوي در سردخانه:25شرايط مناسب نگهداري كيوي در سردخانه:26ضايعات بعد از برداشت ميوه كيوي:27عواملي مؤثر در كاهش ميزان ضايعات پس از برداشت كيوي:27فرآوري محصول كيوي فروت :28وضعيت صادرات ميوه كيوي:28روند صادرات كيوي طی 20 سال29