بررسی شیمی آلی و انواع ترکیبات کربن و خواص آنها

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی شیمی آلی و انواع ترکیبات کربن و خواص آنها وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
بررسی شیمی آلی و انواع ترکیبات کربن و خواص آنها|30017529|iauفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 62

فهرست

مقدمههیدروکربن هاالکل هاخواص فیزیکیتهیه الکل هااکسایش الکل هاواکنش با هالیدهای هیدروژنفنولواکنش با برم مایعواکنش نیترودار کردناترهاخواص فیزیکیخواص شیمیاییآلدئیدهاو کتون هاواکنش افزایشیاکسایش آلدئیدها وکتون هاکاربرد صنعتیکربوکسیلیک اسیدهااسترهاعوامل موثر بر استری شدنتولید استیک اسیدکاربردهای اسیدهای آلیاسید چربآبکافت استرهاکاربردهای صنعتی استرهاآمین هانمک دی آزونیوماورهاستامیدآبگیری از استامیداسیدالکل هاآمینو اسیدهاکربوهیدرات هاچربی هاپلیمرهاباکلیتنمونه سوالمنابعمقدمه

مطالعه شیمی آلی , تنها بدلیل اهمیت آن در زندگی روزمره , قابل توجیه است اما درک درست این اهمیت در گرو کسب اطلاعاتی در زمینه مبانی شیمی آلی است .شیمی آلی , شیمی آلی است , چه در آزمایشگاه باشد , چه درکارخانه های شیمیایی , و چه در گیاهان یا بدن انسان . بنابراین اشاره مناسب به جنبه های صنعتی و زیست شناختی توامان یا با جنبه های شیمیایی بنیادی و نظری ,به جای آوردن آنها بصورت جداگانه واقع بینانه تر است .دلیلی والاتر از رابطه شیمی آلی با زندگی روزمره برای مطالعه آن , اغناء فکری و زیبایی شناختی بیاست که از مطالعه شیمی آلی می توان حاصل کرد بگذریم از تمرین در تفکر منطقی که همزمان با این اغناء حادث می شود.چه خوب است که با موضوعی سرو کار داشته باشیم که هم سرگرمی است و هم ارضاءکننده فکر, و در عین حال چنان اهمیتی برای همه مادارد که ما همیشه , آگاهانه یا ناخود آگاه آن را به کار می گیریم .اگر این جزوه بتواند این احساس لذت و تحرک فکری را همراه با آگاهی هایی در باره شیمی آلی معاصر به خواننده بدهد ,و همچنین دیدگان او را به نقش حیاتی شیمی آلی در دنیای پیرامون ما باز کند, به گونه ای که نسبت به زمانی که از شیمی آلی چیزی نمی دانست به درک ژرف تری از محیط خود برسد , در آن صورت پاداشزحمتی که برای نوشتن این جزوه کشیده شده داده شده است .شيمی آلیراستی چرا ترکیب های شیمیایی به دو دسته آلی و معدنی تقسیم شده اند؟این نامگذاری ریشه تاریخی دارد شیمی دانان در گذشته تصور می کردند که فقط ترکیباتآلی توسط اندامهای گیاهی و جانوری ساخته می شود. اصطلاح Chemistry از کلمه کیمیا که یک کلمه عربی است گرفته شده است و کلمه Organic از کلمه عربی اُرگان گرفته شده است . ولی امروزه می دانیم که در آزمایشگاه و صنعت نیزمی توان ترکیب آلی ساخت. به شیمی آلی شیمی ترکیبات کربن نیز گویند زیرا در ساختار همه ترکیبات آلی کربن یافت می شود.شیمی دانان پیشین , ترکیب ها را از منابع طبیعی ,اعم از جاندار و بی جان ,به دست می آوردند. ترکیب هایی که منبع آنها زنده یا زمانی زنده بود , نظیر گیاهانو جانوران, به آلی مشهور شد.ترکیب هایی که از مواد بی جان نظیر سنگها به دست می آید به معدنی شهرت یافت در واقع زمانی تصور می شد که بین مواد آلی و معدنی تفاوت بنیادی وجود دارد . اما بعدها رو شن شد که چنین تفاوت بنیادیی وجود ندارد , تمام ترکیب از تجمع اتمها بوجود آمده اند .دراینجا می توان پرسید که چرا از میان بیش از صد عنصر شیمیایی فقط یکی یعنی کربن و ترکیبهای آن از بقیه عناصر متمایز شده است .این جدا سازی برای سهولت کار بوده است زیرا بخش بسیار بزرگی از ترکیبات آلی ترکیبهای کربن است .