گزارش تخصصی معاون فناوری و معاون اجرایی هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با راه ح

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان گزارش تخصصی معاون فناوری و معاون اجرایی هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با راه ح وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
گزارش تخصصی معاون فناوری و معاون اجرایی هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با راه ح|30011506|iau

فرمت فایل فایل ورد غیر قابل ویرایشتعداد صفحات 26

فهرست مطالبچکیدهمقدمهبیان مسئلهاهدافهدف کلیاهداف جزئیتوصیف وضعیت موجودگردآوری اطلاعات (شواهد 1 )2 – بررسی میزان آگاهی والدین از فضای مجازی و اینترنتسوالات پرسشنامه از والدین3 میزان دسترسی به رایانه و تلفن همراه و اینترنت خانگی4 سنجش استفاده از اینترنت و فضای مجازی در دانش آموزانادبیات نظریمزایا و معایب اینترنت برای نوجوانانمزایای استفاده از اینترنتمعایب استفاده از اینترنتپیشینه ی پژوهشالف) مبانی نظریب) پیشینه ی علمیتجزیه و تحلیل اطلاعاتارائه راه حل های پیشنهادیاقداماتی که به عهده والدین می باشداقداماتی که بر عهده مربیان و معلمان و مشاور می باشدانتخاب راه حل ها بر اساس اولویت اهمیت اجرااعتبار بخشی به راه حل های انتخابی (ارزیابی بعد از اجرای طرح )نظارت بر اجرای راه حل هاپیشنهاد بندهبه والدین توصیه می شودنقاط قوت طرحنتیجه گیریپیشنهاداتفهرست و منابع